xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

El centre disposa de 3 línies per l’ESO. Això significa que tenim 3 grups a primer d’ESO on l’alumnat és agrupat en grups classe segons la informació que ens traspassen les escoles de primària.

S’organitzen quatre agrupacions flexibles per treballar les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques) i la matèria d’anglès, anomenats grups instrumentals, a fi de donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes per assolir l’èxit en finalitzar l’etapa d’educació secundària obligatòria. En el cas de la matèria d’anglès, el centre també ha flexibilitzat una de les hores per poder tenir grups de màxim 15 alumnes en l’aprenentatge oral de la matèria.

L’assignació d’un alumne a un grup instrumental pot ser modificada en qualsevol moment per l’equip docent i consensuat per la família, en funció de la valoració de les seves necessitats individuals.

Matèries comunes i la seva distribució a l'ESO

Les matèries dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria són les següents:

 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials
 • Geografia i Història
 • Educació física
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologies

Tots els alumnes de quart curs de l'educació secundària obligatòria han de cursar les matèries següents:

 • Ciències socials
 • Geografia i Història
 • Educació ètico-cívica
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques

La distribució de les matèries comunes a l'ESO és la següent:

  L.Cat. L.Cast. L.Estr. C.Soc. Mat. C.Exp. Tec. Ed.Fís. Ed.Vis. Mús. Rel. Etica Tut.
1r ESO 3 3 3 3 3 3 2 2 0 2 3 0 1
2n ESO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 1
3r ESO 3 3 3 3 3 4 2+1* 2 2 0 0 0 1
4t ESO 3 3 3 3 4 3 3 2 2 0 1 1 1

Matèries optatives de 1r, 2n i 3r d'ESO

Els alumnes de 1r, 2n i 3r faran 2 hores setmanals de matèries optatives.
La durada d'aquestes matèries serà trimestral.
La tria es farà amb orientació tutorial.

Matèries optatives específiques de 4t d'ESO

Els alumnes de 4t faran 9 hores setmanals de matèries optatives específiques.
La durada d'aquestes matèries serà anual.
Els alumnes hauran de triar a principi de curs 3 de les matèries següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Educació Visual i Plàstica
 • Música
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Llatí
 • Segona llengua estrangera (Francès o Alemany)

Els alumnes que tenen algun tipus d'adaptació curricular rebran una orientació tutorial a l'hora de triar aquestes matèries.

Treballs

El treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d'ESO
El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries. Al llarg del treball, l'alumne o alumna ha de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d'una matèria optativa.
Hi ha treball de síntesi a primer, segon i tercer d'ESO.

El projecte de recerca / servei comunitari de 4t d'ESO

En el quart curs tot l'alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. El projecte de recerca és un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat de 4t d'ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d'autonomia de l'alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana i té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

El nostre centre unifica ambdós i ho planteja en una hora setmanal al llarg del curs, durant les quals es realitzarà la recerca dins de l’aula. L’alumnat ha de dedicar un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat (fora d’horari lectiu).

.

Religió

Els alumnes que optin per la matèria de Religió cursaran la mateixa al llarg de tot el curs quan els altres alumnes facin Cultura i valors ètics (una hora setmanal).

Segona llengua estrangera

A l'Institut de Bruguers s'imparteix el Francès o l'Alemany com a segona llengua estrangera.

 • De 1r a 3r d'ESO la segona llengua estrangera està integrada a la franja de matèries optatives. La seva càrrega lectiva és de tres hores setmanals cada curs.
 • A 4t d'ESO la segona llengua és una matèria optativa específica. Tan sols la poden cursar els alumnes que l'hagin fet als primers cursos de l'ESO o acreditin un nivell equivalent.

end faq


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi