xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Cultura Digital - Organització

L'Organització fa referència als òrgans de coordinació interna de centre i les seves funcions.

Comissió TAP / Digital

Es promourà l‘ús de les TIC dins de la implementació d‘un Pla d’Estratègia Digital de Centre (Tecnologies per a l’Apoderament i la participació) que haurà de ser sempre el vessant educatiu i no el merament tecnològic i s‘ha de focalitzar en què i com ha d‘aprendre l‘alumnat i en quina mesura la tecnologia ajuda a aquest propòsit. És a dir, l’Estratègia Digital de Centre s’entén com a itinerari que formula com es poden aconseguir els objectius establerts vinculats a la cultura digital: millorar els resultats educatius, afavorir la cohesió social i apoderar l’alumnat en la presa de decisions. Ha d‘establir unes orientacions clares per assegurar la competència digital de l‘alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d‘implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el Projecte Educatiu del Centre. A aquests efectes la direcció del centre prendrà les mesures necessàries per:

 • Potenciar l‘accés de l‘alumnat als recursos digitals, en línia i en xarxa per al treball individual i en equip, dins i fora d‘hores de classe, potenciant el treball col·laboratiu i d‘internivell com a experiència formativa.
 • Atendre les diferències derivades de la desigualtat d‘oportunitats d‘accés per raons socioeconòmiques i de gènere, entre d‘altres, vetllant per la igualtat d‘oportunitats i la no-discriminació de l’alumnat en relació amb la tecnologia digital. Així mateix, caldrà garantir l‘operativitat i seguretat dels recursos tècnics, i l‘adequació del programari als objectius educatius.
 • Assessorar en la creació i utilització de materials per a tots els àmbits curriculars.

Coordinació Digital

 • Impulsar l’ús de les TAP en la pràctica educativa diària.
 • Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i optimització dels recursos TIC del centre.
 • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
 • Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i econòmico-administrativa del Departament d’Educació.
 • Participar activament en la Comissió Digital per tal d’elaborar l’Estratègia Digital de Centre, fer-ne el seu seguiment, la seva avaluació i presentar propostes de millora.

Drets d’imatge i publicacions digitals

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD): Article 83. Dret a l’educació digital. “1. El sistema educatiu ha de garantir la plena inserció de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge d’un ús dels mitjans digitals que sigui segur i respectuós amb la dignitat humana, els valors constitucionals, els drets fonamentals i, particularment, amb el respecte i la garantia de la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals. Les actuacions dutes a terme en aquest àmbit han de tenir caràcter inclusiu, en particular pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.”

Llei 21/2014, de 4 de novembre, de propietat intel·lectual (LPI): Article 32. Cites i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives o de recerca científica. "3. (...) s’entén per llibre de text, manual universitari o publicació assimilada qualsevol publicació, impresa o susceptible de ser-ho, editada amb la finalitat de ser utilitzada com a recurs o material del professorat o l’alumnat de l’educació reglada per facilitar el procés de l’ensenyament o aprenentatge". En aquest supòsit es citarà l'autoria sempre que es faci constar.

 • Autorització drets d’imatge alumnes menors 14 anys: ús de serveis i recursos digitals
 • Autorització drets d’imatge alumnes menors 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal
 • Autorització drets d’imatge majors de 14 anys: docents, activitats empresarials i pràctiques universitàries

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi