xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Foto de rendimiento creado por ijeab - www.freepik.es Foto creat per ijeab - www.freepik.es

Estratègia Digital - Objetius

Objectius Generals

El Pla d’Estratègia digital del Departament d'Educació estipula 5 grans àmbits d'actuació:

   1. Assoliment de la competència digital
   2. Planificació estratègica i organització
   3. Metodologies didàctiques i innovació
   4. Inclusió digital i de gènere
   5. Seguretat i protecció de dades

Objectius de Centre

La competència digital de l’alumnat serà impartida pel conjunt del professorat, que hauran de tenir els coneixements i habilitats per a l’assoliment de l’EDC.

L’adquisició de la competència digital recau principalment en les tutories. Les especialitats aplicaran estratègies i recursos per a l’assoliment de les competències digitals en les seves àrees, a més a més, caldrà una coordinació internivell on s’exposen les problemàtiques i es prenen decisions per abordar-les.

Maquinari propi del centre:

 • Establir protocols clars d’utilització del maquinari
 • Formar els diferents sectors en el funcionament bàsic d’aparells
 • Fomentar la inclusió digital en els casos de bretxa digital
 • Mantenir un inventari actualitzat del fons de maquinari de centre

Programari i aplicacions:

 • Fomentar el treball en xarxa i en línia per a la millora de les competències digitals
 • Realitzar formacions periòdiques en centre, de centre, i entre iguals sobre programari
 • Informar les famílies sobre l’ús beneficiós de les tecnologies digitals i dels possibles riscos

Avaluació:

 • Aplicar estratègies per a la metacognició i la recuperació de manera individual i grupal a l’aula
 • Facilitar a l’alumnat recursos d’organització i planificació autònoma de les tasques
 • Fomentar la creativitat i l’aportació d’idees per part de l’alumnat, individualment, en petit i en gran grup
 • Co-avaluar i autoavaluar l’alumnat a partir d’algunes activitats amb pautes clares d’organització

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi