xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Matèries comunes i la seva distribució a l'ESO

Les matèries dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria són les següents:

 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials
 • Geografia i Història
 • Educació física
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologies

Tots els alumnes de quart curs de l'educació secundària obligatòria han de cursar les matèries següents:

 • Ciències socials
 • Geografia i Història
 • Educació ètico-cívica
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques

La distribució de les matèries comunes a l'ESO és la següent:

  L.Cat. L.Cast. L.Estr. C.Soc. Mat. C.Exp. Tec. Ed.Fís. Ed.Vis. Mús. Rel. Etica Tut.
1r ESO 3 3 3 3 3 3 2 2 0 2 3 0 1
2n ESO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 1
3r ESO 3 3 3 3 3 4 2+1* 2 2 0 0 0 1
4t ESO 3 3 3 3 4 3 3 2 2 0 1 1 1

Matèries optatives de 1r, 2n i 3r d'ESO

Els alumnes de 1r, 2n i 3r faran 2 hores setmanals de matèries optatives.
La durada d'aquestes matèries serà trimestral.
La tria es farà amb orientació tutorial.

Matèries optatives específiques de 4t d'ESO

Els alumnes de 4t faran 9 hores setmanals de matèries optatives específiques.
La durada d'aquestes matèries serà anual.
Els alumnes hauran de triar a principi de curs 3 de les matèries següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Educació Visual i Plàstica
 • Música
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Llatí
 • Segona llengua estrangera

Els alumnes que tenen algun tipus d'adaptació curricular rebran una orientació tutorial a l'hora de triar aquestes matèries.

Treballs

El treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d'ESO
El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries. Al llarg del treball, l'alumne o alumna ha de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d'una matèria optativa.
Hi ha treball de síntesi a primer, segon i tercer d'ESO.

El projecte de recerca de 4t d'ESO
En el quart curs tot l'alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l'alumne o alumna ha de mostrar capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

El projecte de recerca tindrà la consideració d'una matèria optativa.

Religió

 • Els alumnes de 1r que optin per la matèria de Religió cursaran la mateixa al llarg de tot el curs quan els altres alumnes facin alternativa a la Religió (dues hores setmanals).
 • Els alumnes de 2n i 3r que hagin optat per la Religió a primer, cursaran la matèria durant el tercer trimestre i faran dues matèries optatives més. Els alumnes que no facin Religió faran tres matèries optatives.
 • Els alumnes de 4t que optin per la Religió faran aquesta matèria de forma comuna, en el marc del projecte de recerca (una hora setmanal).

Segona llengua estrangera

A l'Institut de Bruguers s'imparteix el Francès com a segona llengua estrangera.

 • De 1r a 3r d'ESO la segona llengua estrangera està integrada a la franja de matèries optatives. La seva càrrega lectiva és de tres hores setmanals cada curs.
 • A 4t d'ESO la segona llengua és una matèria optativa específica. Tan sols la poden cursar els alumnes que l'hagin fet als primers cursos de l'ESO o acreditin un nivell equivalent.

end faq


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi