xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu

ANUNCI OFICIAL DE LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT DEL SERVEI DE CANTINA

En compliment del que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Institut de Bruguers de Gavà ha de contractar, mitjançant procediment negociat, el servei de cantina de les seves instal·lacions situades al carrer Jaume I número 4 de Gavà. (expedient: 2-2018).

El Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els annexos corresponents es poden consultar a les oficines del mateix Institut i a l’apartat Perfil del contractant d’aquesta web. Les empreses interessades en participar en el concurs han de presentar en els corresponents sobres tancats la documentació a què es refereix el Plec de clàusules administratives particulars del contracte. Podran presentar els sobres al registre d’aquest centre educatiu o per correu ordinari, d’acord amb allò disposat al Plec de clàusules administratives particulars.

El termini per presentar la documentació finalitza el dia 6 de juny de 2018 a les 14hores.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Documentació

 

 


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi